Sửa đổi quy định về tổng số thuế thu nhập doanh tạm nộp

Sửa đổi quy định về tổng số thuế thu nhập doanh tạm nộp

Nghị định 126/2020 hiện tại quy định, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Tuy nhiên, Nghị định 91/2022/NĐ-CP vừa có hiệu lực ngày 30/10/2022 đã có chỉnh sửa nội dung trên theo đó:

“Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.”

Theo đó, với các trường hợp NNT nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

*Chú ý: Nghị định 91/2022 có hiệu lực từ ngày 30/10/2021 và các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021

Theo đó,

Tính đến ngày 30/10/2021 có hiệu lực thì:

– TH1: NNT có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022.
– TH2: NNT có số thuê tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022 nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra đã tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định126/2020/NĐ-CP và khi áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được giảm số tiền chậm nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/GTCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan thuế nơi phát sinh tiên chậm nộp (là cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp).”

Bạn đọc tham khảo tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

 

 

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết!