Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 24
  • 4365
  • 5236
  • 9601
  • 696669
  • 5004451
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

Biểu mẫu 08 đính kèm thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 
Tên đơn vị/cá nhân:
Mã số thuế:
Địa chỉ trụ sở chính:
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
 (1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mới
(3)
I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)
............
Ví dụ:
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế
 
 
  II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 Lò Đúc-Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
 
Số tài khoản:
01011122334455
Mở tại:............
 
 
 
 
Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ...     Khoản  ...   
 
......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
 
Hướng dẫn:
            - Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
            - Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
            - Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổiMẫu số: 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày   6/11/2013 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............
 kỳ tính thuế..........  ngày ... tháng ... năm ...)
[01] Tên người nộp thuế:…………………………………..............................................
     [02] Mã số thuế:                            
[03] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[04] Quận/huyện: ................... [05] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:..........................[08] Email: .......................................
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………….......................................
     [10] Mã số thuế:                            
[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
[12] Quận/huyện: ................... [13] Tỉnh/thành phố: ...........................................................
[14] Điện thoại: .....................  [15] Fax: .................. [16] Email: .......................................
[17] Hợp đồng đại lý thuế số.................................................ngày......................................
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số
chỉ tiêu
Số đã kê khai Số điều chỉnh Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,
... ...        
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp,
... ...        
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -):
...          
B. Tính số tiền chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: ...................................................................................................................
2. Số tiền chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):
......................................................
C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là ... đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số ... ngày ..... của ...(tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)...
- Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:.................................
- Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): .................................................
2. Lý do khác:................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
  Ngày .......tháng …....năm …....
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:……. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:.......  
 
Ghi chú:
a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
-1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])
-2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])
b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.


Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác