Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 31
  • 6069
  • 5236
  • 11305
  • 698373
  • 5006155
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

(Báo cáo thuế - Quyết toán thuế TNDN 2012) Thu nhập chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản được qui định như thế nào?

Thu nhập chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản được qui định như thế nào?

Theo qui định tại Điểm 5 điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC:

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác