Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 4
  • 414
  • 5236
  • 5650
  • 692718
  • 5000500
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

9442/CT-TTHT Công văn về việc thuế suất giá trị gia tăng. Ngày ban hành 18/11/2013

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9442/CT-TTHT
V/v Thuế suất giá trị gia tăng
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2013
 
                                                 Kính gửi: - Các phòng Kiểm tra, Thanh tra thuộc Cục;
- Các Chi cục thuế quận, huyện.
 
Ngày 21/10/2013, Bộ Tài chính có văn bản số 579/TTr-PS về việc điều chỉnh kết luận thanh tra số 116/KL-TTr ngày 08/02/2013 của Thanh tra Bộ Tài chính tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đối với áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thuộc diệt côn trùng (kiến, muỗi, gián…) và bình xịt thuốc diệt côn trùng. Để việc thực hiện được thống nhất, Cục Thuế TP hướng dẫn như sau:
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ 01/03/2012):
+ Tại tiết c, Khoản 2, Điều 10 quy định áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với:
"Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng".
+ Tại Điều 11 quy định áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%:
"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.
…"
Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Các sản phẩm dầu trừ mối, thuốc trừ mối, thuộc diệt chuột, thuốc điều hòa sinh trưởng được đăng ký tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Các sản phẩm diệt côn trùng (diệt gián, kiến, ruồi, muỗi) và bình xịt thuốc diệt côn trùng không nằm trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Đề nghị các phòng Kiểm tra, Chi cục Thuế các quận huyện soát, kiểm tra lại việc áp dụng thuế suất thuế GTGT của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên để đảm bảo việc thực hiện chính sách thuế được thống nhất đúng quy định.
Cục Thuế thông báo đến các Phòng, các Chi cục biết để thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- BLĐ Cục;
- Ρ.PC;
- Lưu (HC, TTHT)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác