Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 35
  • 8833
  • 9009
  • 8833
  • 319693
  • 4825979
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

2106/TCT-TNCN Công văn về việc thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản. Ngày ban hành 28/06/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2106/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản
Hà Nội, ngày 28  tháng 06  năm 2013
 
Kính gửi: Ông Quách Vọng Thắng
(Địa chỉ: Số nhà 222 Bình Tiên, Phương 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)
 
Tổng cục Thuế nhận được Đơn thư đề ngày 02/5/2013 của ông Quách Vọng Thắng, địa chỉ: số 222 Bình Tiên, Phường 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ thừa kế là bất động sản do chị ruột để lại theo di chúc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 642 của Bộ luật Dân sự quy định việc từ chối nhận di sản như sau: " 1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đổi với người khác. 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. 3 . Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế ".
Tại khoản 1 Điều 684 của Bộ luật Dân sự quy định phân chia di sản theo di
chúc như sau "1 . Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại
di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chi định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác...".
Tại khoản 1 Điều 49 Luật công chứng quy định công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản như sau: "1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.  Trong văn bản thoả thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác,,
Tại Điểm 4, Mục III, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định che khoản thu nhập được miễn thuế: "Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: giữa vợ với chồng; .giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại,  bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh chị. em ruột với nhau " .
Tại Khoản 3, Điều 1, Mục III, Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kê, nhận quà tặng là bất động sản:
"Trường hợp bất động sản chuyên nhượng nhận thừa kế, quà tặng thuộc sở hữu của nhiều người thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là từng cá nhân đồng sở hữu bất động sản đó. Đối với bất động sản nhận thừa kế, quà tặng, đối tượng nộp thuế là từng cá nhân được nhận thừa kế, quà tặng ghi trong văn bản thừa kế, gửi quà tặng...Thu nhập làm căn cứ tính thuế đối với từng cá nhân đồng sở hữu bất động sản được xác định căn cứ theo van bản thừa kế, cho, tặng; theo thoả thuận tại thời điểm hình thành bất động sản giữa các cá nhân đồng sở hữu theo quy định của pháp luật, nếu không có một trong các căn cứ trên thì chia bình quân cho từng cá nhân đồng sở hữu ".
Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kem theo Đơn thư thì năm 2009 bà Quách Vạn Niên qua đời có để lại di chúc được lập năm 2000 với nội dung: Để lại cho ông Quách Vọng Thắng (là em ruột của bà Niên) và 4 cháu đồng thừa kế là con ông Thắng gồm Quách Đại Thanh Thế, Quách Đại Thanh Hùng, Quách Đại Thanh Dũng, Quách Đại Hồng Anh nhà Ở và quyền sử dụng đất ở tại số 90 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Thành phố Hồ chí Minh; quyền sử dụng đất thửa số 408, tờ bản đồ số 2 tại phường 20, quận Tân Bình nay là phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, Thành phố HỒ Chí Minh; quyền sử dụng đất thửa số 3212 tờ bản đồ số thứ 2 hộ 9 Chợ Lớn Lò Gốm tại phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. ông Thắng và các đồng thừa kế đã làm thủ tục nhận thừa kế tài sản ngày 20/12/2011 tại Phòng Công chứng số 2 - thành phố Hồ Chí Minh, các đồng thừa kế không tiến hành thủ tục từ chối nhận thừa kế theo quy định tại khoản 3 Điều 642 của Bộ luật Dân sự và trong di chúc không ghi rõ tỷ lệ tài sản thừa kế cho từng người nên toàn bộ tài sản thừa kế được chia chia bình quân cho từng cá nhân đồng sở hữu. Việc xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN được xác định như :
- Ông Quách Vọng Thắng được miễn thuế TNCN khí nhận thừa kế ;
- Các đồng thừa kế khác nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế quà tặng quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật thuế TNCN.
Đề nghị của ông .Quách Vọng Thắng được huỷ bỏ Văn bản thoả thuận phân chia tài sản thừa kế được Phòng Công chứng số 2 - TP.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 20/12/2012 và tiến hành lại thủ tục thoả thuận phân chia tài sản thừa kế để thực hiện kê khai nộp thuế TNCN theo hướng tất cả các đồng thừa kế nhận tài sản thừa kế theo tỷ lệ thoả thuận không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để ông Quách Vọng Thắng được biết./.
 Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Vi Văn Doanh
 
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác