Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 64
  • 3942
  • 4351
  • 47316
  • 557248
  • 4812079
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

( Quyet toan thue - thue TNDN 2013 ) Hạch toán chi phí để tìm đối tác cùng hợp tác kinh doanh trước khi thành lập doanh nghiệp có được hạch toán vào chi phí không?

* Tại Cv số 4334/BTC-TCT ngày 03/04/2012 của Bộ Tài Chính nhận trả lời CV số 01-12/CV-PK ngày 05/01/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Kiển về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là các khoản chi không đáp ứng các điều kiện nêu trên và các khoản chi quy định tại Khoản 2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 (áp dụng năm tài chính 2007, 2008) và tại Khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/01/2009).
Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính: “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động”.
Theo hồ sơ liên quan của Cục Thuế gửi kèm: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Kiển (Công ty Phước Kiển) ký hợp đồng ủy quyền số 1101/2008/HĐTĐT/INNO-PK ngày 11/01/2008 với Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Công nghệ INNOTECH (Công ty INNOTECH) tìm đối tác có nguồn tài chính để liên doanh đầu tư cùng Công ty Phước Kiển vào thửa đất số 516 (tổng diện tích 11.799,8 m2) tại địa chỉ ấp 3, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Thời hạn hợp đồng từ ngày 11/1/2008 đến 31/12/2008. Điều kiện thanh toán: Công ty Phước Kiển chỉ thanh toán khi Công ty INNOTECH tìm được đối tác liên doanh (trong và ngoài nước) có năng lực cùng đầu tư vào dự án với Công ty Phước Kiển.
Căn cứ biên bản thỏa thuận thực hiện dự án liên doanh ngày 11/03/2008 của Công ty Phước Kiển, Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình và Công ty CES-NB PTE LTD, các Công ty này hợp tác thành lập Công ty liên doanh để thực hiện Dự án trên khu đất tại Lô 516, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM.
Ngày 22/5/2008, Công ty Phước Kiển và Công ty INNOTECH đã có biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền. Tổng giá trị hợp đồng ủy quyền bằng 5% giá trị nguồn tài chính liên doanh đầu tư theo biên bản thỏa thuận thực hiện dự án liên doanh giữa Công ty Phước Kiển với Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình và Công ty CES-NB PTE LTD.
Căn cứ các quy định nêu trên, khoản tiền Công ty Phước Kiển trả cho Công ty INNOTECH để tìm đối tác cùng hợp tác kinh doanh là một khoản chi phí trước khi thành lập của Công ty liên doanh (Công ty Phước Kiển, Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình và Công ty CES-NB PTE LTD) và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của Công ty liên doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
 
08:26 29/05/2013
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác