Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 5
  • 212
  • 6006
  • 212
  • 687280
  • 4995062
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

( Quyet toan thue - thue TNCN 2013 ) Nợi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân chỉ có khoản thu nhập khấu trừ 10% được hưởng dẫn như thế nào?

*Tại công văn 3759/TCT-TNCN ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục thuế trả lời đơn thư đề ngày 31/08/2012 của  Bà kiến nghị về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm b.3, khoản 6, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 1 06/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2011 đã hướng dẫn nơi nộp hố sơ quyết toán thuế:
"Trường hợp cá nhân có thu nhập tù tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập."
- Tại điểm 1e, mục IV công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn:
"Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.”
- Tại điểm 3.2c, khoản 3, Mục V, Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 có hướng dẫn:
"b. Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đong lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú."
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Bà thường trú tại tỉnh Hà Nam, trong năm 2011 có một nguồn thu nhập duy nhất từ việc bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Su trụ sở ở tỉnh Hải Dương, công ty này đã khấu trừ thuế TNCN 10% và cấp cho Bà chung tù khấu trừ thuế thu Bà có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
Cục thuế tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục thuế huyện Thanh Liêm giải quyết hồ sơ quyết toán thuế của Bà Nguyễn Thị Nga.
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác